Aftale betingelser

Generelle betingelser

 1. Aftalen er bindende, når jeg har fået arrangørens godkendelse på mail.
 2. Ved afbestilling mere end 21 dage før arrangementets gennemførelse betales 25 % af honoraret. Ved afbestilling mere end 14 dage før arrangementets gennemførelse betales 50 % af honoraret. Ved afbestilling senere end 14 dage før arrangementets gennemførelse betales 100 % af honoraret.

  Ved afbestilling mindre end 14 dage før arrangementets afholdelse men hvor ny dato for afholdelse aftales betales 100% af honoraret for det aflyste (første) arrangement mens der kun betales 50% af honoraret for det gennemførte (andet) arrangement.

 3. Engagerede kan ved enkeltdagsarrangementer begære kontrakten ophævet på grund af: a. Sygdom eller svangerskab, der skal dokumenteres ved lægeattest.
  b. Indkaldelse til militærtjeneste, civilforsvar eller borgerligt ombud.

  c. Fast engagement af mindst 7 dages varighed indenfor 30 dage hos den samme arbejdsgiver, såfremt der afgives et varsel på mindst 8 dage med behørig dokumentation for det nye engagement.

  d. TV engagement på landsdækkende station, såfremt der afgives et varsel på mindst 8 dage med behørig dokumentation for det nye engagement.

 4. Engagerede er berettiget til at undlade at optræde, såfremt at arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde såvel som tilfælde af, at engagerede efter at have indfundet sig hindres i at optræde som aftalt, er engagerede berettiget til det fulde honorar/løn.
 5. Denne kontrakt er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Der påhviler dog engagerede i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden på de aftalte vilkår, uanset forsinkelse eller aflysning af transportmidler. Såfremt at engagerede bliver forhindret i at gennemføre engagementet, vil så vidt muligt finde en erstatning.
 6. Optagelse af arrangement må kun ske efter skriftlig tilladelse fra Thomas Flindt.
 7. Det er arrangørens ansvar at teknisk udstyr, som aftalt i kontrakten, er optimalt fungerende.
 8. Det pålægger arrangøren at være til rådighed/til at få fat på uden for normal arbejdstid i dagen op til arrangementet i tilfælde af sygdom eller lign.
 • Kontakt Thomas

 • Nyhedsbrevet

  * Husk